You are currently viewing Chăm chỉ đọc sách cũng là một cách ngăn ngừa phát tán Covid-19?

Chăm chỉ đọc sách cũng là một cách ngăn ngừa phát tán Covid-19?

Bạn có biết? Ở nhà đọc sách cũng là một cách ngăn ngừa lây lan Covid-19 hiệu quả. Hãy xem mẫu quảng cáo #StayHome sau của MARVIN:

Mẫu quảng cáo Read vs Covid của thương hiệu MARVIN, một ứng dụng đọc sách online.

Xem thêm nhiều mẫu quảng cáo khác tại SGD.VN